Accessible Hiking Trails

Osaleme rahvusvahelises projektis „Forest and Coastal Hiking Trails’ accessibility improvement for different social groups” (Accessible Hiking Trails).

Projekt kestab 01.07.2023 kuni 30.06.2026.

Projekti eesmärk on parandada Baltimaid läbivate Euroopa kaugmatkaradade – E9 Ranniku matkarada ja E11 Metsa matkarada – ligipääsetavust erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, rakendades ligipääsetavuse ja kaasava turunduse lahendusi mõlema raja territooriumil nii Lätis kui ka Eestis.

Projekti tegevused ja tulemused:

 1. Projektipartnerid jätkavad vastavalt kokkuleppele koostööd ka pärast projekti lõppu. Projektipartnerid jätkavad koostööd organisatsioonide ja ettevõtetega, kes võtavad kasutusele projektis pilooditud ligipääsetavuse lahendusi
 2. Projektis osalevad organisatsioonid võtavad kasutusele järgmised pilootlahendused:
 • Ratastooliga ligipääsetavuse lahendused, mis hõlbustavad ratastooliga matkamist erinevatel pinnastel.
 • Ligipääsetavuse lahendused vaegnägijatele (audiogiidid, spetsiaalsed suunaviidad, Braille kiri/punktkiri jne).
 • Veebikaamera ligipääsetavuse lahendused raja hetkeseisu visualiseerimiseks enne matka (turvaline matka planeerimine eakatele, väikelastega peredele)
 • Väikelastega peredele matkamiseks ligipääsetavuse lahenduste kohandamine (lühikesed matkalõigud radadel, atraktiivsed ja harivad mängud ning 3D-objektid matkarajal).
 • Iseseisvad matkamisoskused koolinoortele.
 • Ligipääsetavuse lihtsustamine ja kohandamine võõrkeelsetele ja kultuuridevahelistele sotsiaalsetele rühmadele.
 • Juhendatud matkad puuetega inimestele.

Projekti partnerid: Projekti juhtpartner on Läti maaturismi organisatsioon “Lauku Celotajs”. Projekti partnerid Eestist: Eesti Maaturism MTÜ, Setomaa Turism MTÜ, Häädemeeste vald, Setomaa vald, Pärnu Lahe Rotary Klubi. Projekti partnerid Lätist: Kurzeme Planning Region, Vidzeme Plannin Region, Organisatsioon “Movement Spontaneos”.

Projekti kogueelarve (kõik partnerid ja investeeringud kokku) on 1 245 027,00 EUR, millest ERDF Interreg Eesti-Läti programmi toetus 996 021,60 EUR.

*** 

We participate in the international project “Forest and Coastal Hiking Trails’ accessibility improvement for different social groups” (Accessible Hiking Trails).

Project period: 01.07.2023 – 30.06.2026.
The aim of the project is to improve the accessibility of the European long-distance hiking trails passing through the Baltic States – the E9 Coastal Hiking Trail and the E11 Forest Hiking Trail – for different social groups, by implementing accessibility and inclusive marketing solutions on the territory of Estonia. both tracks in Latvia and Estonia.

Project activities and results:

 1. According to the contract, the project partners will continue to cooperate even after the end of the project. The project partners will continue to work with organizations and companies that adopt the accessibility solutions piloted in the project.
 2. Organizations participating in the project will adopt the following pilot solutions:
 • Wheelchair accessibility solutions that facilitate wheelchair hiking on various surfaces.
 • Accessibility solutions for the visually impaired (audio instructions, special direction signs, Braille/Braille, etc.).
 • Webcam accessibility solutions for visualizing the current state of the trail before the hike (safe hiking planning for the elderly, families with small children)
 • Adaptation of accessibility solutions for hiking for families with small children (short hiking sections on the trails, attractive and educational games and 3D objects on the hiking trail).
 • Independent hiking skills for school-age children.
 • Facilitating accessibility and adaptation for foreign-speaking and cross-cultural social groups.
 • Guided hikes for disabled people.

Project partners: The leading partner of the project is the Latvian rural tourism organization “Lauku Celotajs”. Project partners from Estonia: Eesti Maaturism MTÜ, Setomaa Turism MTÜ, Häädemeeste municipality, Setomaa municipality, Pärnu Lahe Rotary club. Project partners from Latvia: Kurzeme planning region, Vidzeme planning region, “Movement Spontaneos” organization.

The total budget of the project (all partners and investments together) is 1,245,027.00 euros, of which the ERDF Interreg Estonia-Latvia program support is 996,021.60 euros.